Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Home » Thuế môn bài

Thuế môn bài

Mức thuế môn bài và những loại thuế phải nộp khi kinh doanh

Mức thuế môn bài

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

 

Bậc  thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài phải nộp (đồng)/năm

Bậc 1

Trên 10

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 đến 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 – Đối với chi nhánh,địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài 1 năm là 1.000.000 đồng. 

 – Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh, nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ nộp số thuế môn bài bằng 1/2 só với biểu trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu trên.

Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh

Khi tiến hành đăng ký kinh doanh và được cấp phép, cấp mã số thuế, doanh nghiệp thường phải nộp những loại thuế theo quy định sau:

>> Thuế TNCN từ thu nhập thừa kế
>> Thủ tục thuế TVĐD nước ngoài

1. Thuế môn bài: mỗi năm nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tuỳ thuộc vào thời điểm thành lập, nếu thành lập sau thời điểm 30/06 chỉ phải nộp 1/2 mức thuế theo biểu thuế.

2. Thuế giá trị gia tăng: Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai và nộp theo từng quý, cuối năm nộp quyết toán thuế TNDN năm.

4. Thuế thu nhập cá nhân: Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

5. Thuế xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.

6. Thuế sử dụng đất: Nếu doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất.